lavila.org Santa Margalida
home associació plànol del municipi serveis mapa del web
La població del municipi de Santa Margalida està distribuïda en tres nuclis de població:

La Vila de Santa Margalida: de 3.237 habitants, és el nucli més antic i que va donar origen al municipi.

Can Picafort: urbanització moderna dedicada al turisme amb una planta hotelera de més de 10.000 places i una població de 4248 persones.

Son Serra: urbanització moderna de tipus residencial, amb una població de 339 persones.

Dades numériques (febrer 2001)
  nombre %
La Vila 3308 38.9
Can Picafort 4709 55.3
Son Serra 494 5.8
Total municipi 8511 100,0

La població de Santa Margalida ha experimentat, gràcies al desenvolupament turístic, un gran creixement en els darrers 20 anys.

Dades numèriques

Municipi de Santa Margalida
Evolució de la població


Dades numériques.
(Darrera actualització: febrer 2001)
Any núm 1970=100
1970 4128 100,0
1981 4732 114,6
1991 6789 164,5
1999 7824 189,5
2001 8511 206,2
En preparació: estadístiques
completes de l'evolució
de la població del municipi